Continua incalcarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectele de hotarari trebuie supuse dezbaterii publice inaintea adoptarii lor de catre Consiliul Local Buftea. Ele ar trebui publicate pe site-ul primariei, ca aici, spre exemplu insa Primaria Buftea incalca deliberat si aceasta lege de foarte mult timp.

Cum sa nu organizezi dezbatere pubica cand tu, Consiliul Local, faci un imprumut de 8 milione de euro, pe care il faci pe mucles, fara sa afle nimeni?!

Deasemenea, contrar legii, continua ingnorarea publicarii anexeor hotararilor, a minutelelor sedintelor si a anuntului privind sedinta publica, cu 3 zile inaintea desfasurarii acesteia.

Art. 7 (1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau lcoala, dupa caz. autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii. (2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice. anuntul va cuprinde: data afisarii, o nota de fundamentre, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ. (3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2). (4) La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

(10)d) in termen de 10 zile calendaristice de la incheierea dezbaterii publice se asigura accesul public, pe site-ul si la sediul autoritatii publice responsabile, la urmatoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandarile scrise colectate, versiunile imbunatatite ale proiectului de act normativ in diverse etape ale elaborarii, rapoartele de avizare, precum si versiunea finala adoptata a actului normativ.

Art. 8 (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii: a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare; b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitaore la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica; c) anunta va contine data, ora si locul de desfaurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.

Campania „Participă la luarea deciziilor!”

.

Hotarari Consiliul Local Buftea – ianuarie 2016, publicate DUPA ce ele au fost adoptate.

HOTĂRÂREA NR.1 Din 08 Ianuarie 2016 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2015

HOTĂRÂREA NR. 2 Din 28 Ianuarie 2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu în oraşul Buftea, strada Răsăritului, nr. 94, judeţul Ilfov

HOTĂRÂREA NR. 3 Din 28 Ianuarie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea

HOTĂRÂREA NR. 4 Din 28 Ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local nr. 147 /27.11.2015 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea

HOTĂRÂREA NR. 5 Din 28 Ianuarie 2016 privind modificarea componentei nominale a comisiei de analiză a cererilor precum şi componenta comisiei de analiză a contestaţiilor pentru cererile depuse în baza Legii nr. 15/2003 – privind sprijinul acordat  tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

HOTĂRÂREA NR. 6 Din 28 Ianuarie 2016 privind modificarea componenţei comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea, stabilită prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 65/31.05.2013

HOTĂRÂREA NR. 7 Din 28 Ianuarie 2016 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea strada Vlăsiei şi strada Oltului

HOTĂRÂREA NR. 8 Din 28 Ianuarie 2016 privind acordarea unor facilităţi fiscale în conformitate cu art.12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015

HOTĂRÂREA NR. 9 Din 28 Ianuarie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 132/30.10.2015 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile În anul fiscal 2016, În oraşul Buftea

HOTĂRÂREA NR.10 Din 28 Ianuarie 2016 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2016

]]>

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *