Curtea de Conturi – Rapoartele privind finanțele publice locale UATO Buftea 2015

Vă prezint mai jos problemele constatate de Curtea de Conturi după verificările de la Primăria Buftea in 2015, extrase din Rapoartele privind finanţele publice locale pe anul 2015 la nivelul județului Ilfov, după ce le-am publicat pe cele din 2012, 2013, 2014.

Decizia Curții de Conturi după controalele din 2016 o vom publica după ce o voi obține in instanță, pentru că voi acționa in judecată primarul și primăria, deoarece refuză să-mi dea această informație publică și să răspundă la petiții și solicitări. De altfel, abaterile constatate le Buftea sunt deosebit de grave, după cum remarcă și Curtea:

„Se remarcă o mare doză de dezinteres din partea conducerilor entităților auditate/ controlate, pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizii, în cea mai mare parte abaterile având caracter de continuitate, în timp ce conducerea Camerei de Conturi nu dispune de pârghii legale pentru a le determina să nu ignore punerea în aplicare a măsurilor dispuse (în afara celor ce privesc stabilirea prejudiciului cert şi urmărirea încasării acestuia). Mai mult, nu în puține cazuri, atitudinea acestora e refractară şi lipsită de implicare.”

Rapoartele privind finanţele publice locale pe anul 2015 

.

Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităților verificate

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea  21 000 lei prejudicii

UATO Buftea  2 176 000 lei prejudicii

.

Prezentarea sintetică a celor mai semnificative aspecte legate de acţiunile de audit financiar efectuate

 Neevidențierea în conturile contabile corespunzătoare a unor creanțe bugetare aferente contribuabililor aflați în stări speciale

 Multiple carențe în ceea ce privește stabilirea, evidențierea, urmărirea şi colectarea veniturilor bugetare, concretizate în:  nerespectarea cuantumului legal la aprobarea şi stabilirea unor venituri bugetare:

 • stabilirea incorectă a nivelului taxelor de autorizare a construcțiilor a generat nestabilirea unui volum de creanțe bugetare estimat cel puțin la suma de 44.850 lei – UATO Buftea
 • aprobarea neconformă, în cuantum fix, a amenzilor contravenționale aplicate în cazul nedepunerii/nedepunerii în termen a declarațiilor de impunere, s-a constatat la UATO Buftea;
 • nestabilirea, neevidențierea şi neîncasarea, în cuantumul stabilit prin HCL, a taxei pentru avizele/ acordurile de funcționare, a taxei de afișaj pentru reclamă şi publicitate, precum şi a taxei pentru viza anuală a autorizației privind desfăşurarea activității de alimentație publică, a condus la nerealizarea de venituri la UATO Buftea, estimate la suma de 109.805 lei;
 • insuficienta implicare a factorilor cu responsabilități în ce privește, pe de-o parte, monitorizarea stadiului lucrărilor la construcțiile edificate pe raza localității în vederea impozitării (nu se urmăresc situațiile în care valabilitatea autorizațiilor de construcție a expirat de 2-3 ani, necunoscându-se situația concretă din teren), iar pe de altă parte, identificarea situațiilor care impun regularizarea taxei de autorizare. De menţionat că abaterile de la legalitate şi regularitate au caracter generalizat, fiind semnalate şi consemnate la majoritatea entităților auditate, după cum urmează: UATO Buftea – 62.282 lei
 • neaplicarea, consecvent şi succesiv, tuturor măsurilor de executare silită prevăzute de reglementările legale, a favorizat acumularea unui volum deosebit de mare al obligaţiilor restante, ce au înregistrat, în perioada ultimilor 5 ani, un trend ascendent alarmant. Practic, nici o entitate auditată nu a ajuns în situația de a pune sechestru pe bunurile contribuabilului rău platnic sau să le valorifice (parte din aceștia dispun de un important patrimoniu şi sunt foarte potenți din punct de vedere financiar), deși cadrul legal pentru executare silită există (Codul de procedură fiscală), putându-se afirma că neaplicarea măsurilor legale este generalizată, parte din entități limitându-se la a emite somații
 • abateri cu caracter de continuitate (semnalate şi cu prilejul precedentelor misiuni de audit) vizând neîncasarea de către UATO Buftea a veniturilor de natură fiscală (reprezentând taxe locale pentru ocuparea domeniului public), colectate de S.C. BUFTEA ADMIN CONS SRL în baza contractului de asociere nr. 102/01.10.2012, dar reținute integral, fără just temei, de societate, deși constituiau de fapt şi de drept, venituri ale bugetului local (constatare a cărei pertinență a fost confirmată de Curtea de Apel Bucureşti, prin Hotărârea civilă nr. 762/09.02.2015, hotărâre ale cărei prevederi sunt bine cunoscute celor două entități). Astfel, raportându-ne doar la nivelul anului 2015, veniturile pe care societatea le datorează UATO Buftea au fost estimate la suma de 299.593 lei. De menţionat este și faptul că însăși asocierea a fost neavenită, fiind încheiată între UATO Buftea şi o societate comercială cu capital integral aparținând UATO Buftea;
 • insuficienta vigilență/intransigență a factorilor responsabili în ce privește întreprinderea măsurilor legale de stabilire/încasare operativă a veniturilor din concesiuni şi închirieri, ca urmare a: – neîncasării în totalitate, la termenele stabilite de lege sau prin contracte, a debitelor reprezentând redevențe şi chirii, precum şi neluarea tuturor măsurilor legale în vederea recuperării debitelor restante si a: – subdimensionării nivelului redevențelor/chiriilor datorate de către concesionari/ chiriași, încălcându-se prin aceasta principiul echilibrului contractual
 • acceptarea la plată a facturilor de utilități ce conțin elemente de preţ nelegale, respectiv accize la unităţile de învățământ, UATO Buftea – 2.122 lei,
 • supraevaluarea cheltuielilor cu manopera, urmare nerespectării fondului de timp prevăzut pentru fiecare categorie de lucrări, în indicatoarele de norme de deviz şi a cheltuielilor cu manopera efectiv realizate, în baza statelor de salarii prezentate şi a numărului de salariați înscriși în programul REVISAL şi în declarațiile depuse la organele fiscale. Aspecte de acest gen au fost semnalate la UATO Buftea (2.172.278 lei)

 Alte deficiențe privind planificarea, inițierea, derularea achizițiilor publice: neconcordanțe între cantităţile de lucrări decontate şi cele efectiv realizate, necertificate de beneficiar, fapt ce pune sub semnul incertitudinii plățile efectuate de UATO Buftea;

 Cheltuieli nelegale în valoare de 18.826 lei generate de acceptarea la plată, fără just temei, de către Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, a manoperei directe şi contribuțiilor sociale datorate bugetului de stat, înscrise în situația de lucrări prezentată la decontare de SC Buillding Pro Art Best SRL, în condiţiile în care societatea nu era înregistrată în evidențele contabile cu personal direct productiv pentru care să achite salarii şi contribuții sociale. În timpul şi urmare auditului, aferent acestor sume, au fost calculate, dobânzi penalizatoare de 2.439 lei, ce urmează a se actualiza la data stingerii debitului;

.

Concluzii şi recomandări

Abaterile prezentate în Raport şi în Sintezele rezultatelor acțiunilor de audit şi control la entitățile auditate/controlate în anul 2016, ce privesc situațiile financiare pe anul 2015 (pentru audit financiar) şi 2013-2015 (pentru control), au scos în evidenţă o situație alarmantă la nivelul autorităților publice locale, legată de respectarea legalităţii, dar mai ales de gestionarea patrimoniului public şi privat al statului, astfel:

1. Preocuparea factorilor de conducere din UAT–uri pentru inventarierea masei impozabile, identificarea surselor de venituri şi urmărirea realizării lor, este pentru majoritatea acestora trecută în derizoriu. Așa se explică de ce, în UAT–uri cu importante resurse, rămășițele la încasările din venituri proprii (impozite, taxe, contribuții, redevențe, chirii etc.), cresc an de an, ajungând până la nivelul unui an fiscal şi chiar mai mult.

Câteva exemple sunt edificatoare: UATO Buftea are rămășițe de cca 20 mil. lei (inclusiv majorările de întârziere şi creanțe fiscale aferente persoanelor juridice aflate în insolvabilitate), în timp ce veniturile proprii nu depășesc 13 mil. lei. Practic măsurile de executare silită se limitează doar la somații şi uneori la popriri de conturi bancare, lipsind cu desăvârșire sechestrele şi valorificările de bunuri din proprietatea rău platnicilor.

curtea_de_conturi_4

.

]]>

1 răspunde
 1. EugenD
  EugenD says:

  Un an mai târziu buftenii decid într-o majoritate covârșitoare de 73% să-l repună pe Pistol primar. Concluziile le trage fiecare…

  Răspunde

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *